22/12/10

ACORD PER A FACILITAR LA INVESTIDURA D’ARTUR MAS COM A PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ACORD PER A FACILITAR LA INVESTIDURA D’ARTUR MAS COM A PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

1. En l’àmbit de la concertació social i la lluita contra la crisi:
a. En el marc de la Cimera sobre la Crisi Econòmica, impulsar el desenvolupament de l’Acord Estratègic per la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, adaptant-lo a la fase actual de la crisi econòmica i assegurant un seguiment parlamentari de les seves tasques i compromisos.
b. Estimular l’activitat emprenedora i innovadora, a través de, entre d’altres mesures, la millora de la connexió entre recerca i l’aplicació empresarial dels seus resultats.
c. Prosseguir en l’esforç de simplificació dels tràmits administratius per a la creació i ampliació d’activitats econòmiques.
d. Incrementar el paper de l’Institut Català de Finances per tal de millorar el crèdit a les empreses i els autònoms.

2. En l’àmbit de les polítiques socials i de família:
e. Preservar el model sanitari català, amb garantia del servei públic.
f. Preservar el model educatiu català definit en el Pacte Nacional d’Educació i la Llei d’Educació de Catalunya, i el model lingüístic de l'escola catalana.
g. Crear el Consell Assessor de Polítiques Socials i de Família.
h. Continuar assegurant les plantilles de mestres, mossos, metges i personal sanitari per donar resposta a les necessitats reals.

3. En l’àmbit de la representació institucional
i. Assegurar la presència de l’oposició en els mecanismes bilaterals de negociació Estat-Generalitat.
j. Les reformes del marc estatutari i constitucional es plantejaran, si s'escau, des del consens, com a mínim d'ambdues formacions politiques.

4. En l’àmbit de la concertació social, política i institucional:
k. Assegurar la vigència del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, i del Pacte Nacional per a la Immigració. En el supòsit que s'impulsi la revisió del Pacte Nacional per l’Habitatge i del Pacte Nacional per a les Infraestructures, es farà amb el consens, com a mínim de CiU i del PSC.
l. Mantenir l’esperit de col•laboració i cooperació institucional amb el món local català.
m. Incrementar progressivament el compromís econòmic amb els Ajuntaments de Catalunya, en funció de l'evolució dels Pressupostos de la Generalitat.
n. Iniciar la tramitació parlamentària de la Llei de Finances Locals al llarg de l’any 2011, des del consens, com a mínim entre ambdues formacions polítiques.
o. Impulsar la posada en marxa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona després de les properes eleccions municipals.

5. En l’àmbit de la transparència i la qualitat de la democràcia:
p. Impulsar l’acord sobre la Llei Electoral de Catalunya.
q. La possible reforma de la llei de la CCMA i del marc audiovisual es plantejarà des del consens, com a mínim entre ambdues formacions polítiques.
r. Millorar els mecanismes per garantir la transparència en l'actuació i els interessos dels càrrecs electes i no electes de la Generalitat de Catalunya, i dels organismes i empreses que en depenen.

Barcelona, 22 de desembre de 2010