27/2/10

L'Ajuntament de Mataró ha d'anul·lar la llicència del MEGAPROSTÍBUL que ja ha donat, per evitar que s'obri més endavant.


Us deixo la proposta de resolució que presentarem al Ple de dijous vinent, per tal de que s'anul·li la llicència donada. Com podeu llegir, hi donem les vies jurídiques que ho permetran però cal que s'utilitzin. De moment, hem aconseguit que el senyor Baron admeti la seva imprevisió i la badada però, de moment, la suspensió serà molt probablement recorreguda per els promotors i molt fàcil que ho guanyin. Per tant, o anul·len la llicència concedida amb irregularitats, i ho fan per aquesta via que els presentem en la nostra proposta o el megaprostíbul s'acabarà obrint més endavant.

Ara que l'Alcalde ja ha fet un primer pas en que ha desautoritzat totalment a la Regidora de llicències, Sra. Romero i al Regidor d'Urbanisme Sr. Bassas i s'ha demostrat que era cert el que estem dient, des de CIU, des que es va saber la notícia: QUE S'HA TRAMITAT MALAMENT i s'ha donat com a "llicència ambiental tipus 2 per sala de festes amb espectacle i annex" enlloc de com a "llicència específica per a local de pública concurrència on s'hi exerceix la prostitució", ara cal que faci un pas més i el Consistori, en Ple, accepti anul·lar-la.


TEXT DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PRESENTARÀ AL PLE MUNICIPAL EN RELACIÓ A LES LLICÈNCIES DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA ON ES PRETÉN EXERCIR LA PROSTITUCIÓ

El Grup Municipal de CiU des del mateix moment que va tenir coneixement que l’Ajuntament de Mataró havia concedit una llicència per instal·lar un prostíbul amb un aforament per a 1.200 persones a la Via Sèrgia, número 27 de la nostra ciutat, s’ha manifestat radicalment contrari a aquesta autorització.

Així mateix, actualment hi ha en tràmit un altre expedient per atorgar una segona llicència per instal·lar un altre prostíbul.

Des del nostre grup municipal considerem que la instal·lació d’aquests dos MEGAprostíbuls no aportaran cap benefici per la ciutat ni els seus ciutadans

Des del primer moment hem denunciat que l’expedient que ha acabat atorgant la primera llicència està ple d’irregularitats en la seva tramitació. Així com també hem denunciat la nul·la transparència, pel secretisme i la precipitada celeritat en que s’ha tramitat aquest expedient, que ha acabat atorgant la llicència.

El Grup Municipal de CiU a més de denunciar aquestes irregularitats amb la tramitació afirmem que existeixen mecanismes legals per poder aturar les esmentades llicències, que considerem molt més segurs jurídicament que el decret de l’alcalde de data 18 de febrer de 2010, suspenent la tramitació d’aquestes llicències. CIU considera que aquesta “solució” a més de no resoldre el problema pot possibilitar que finalment s’instal·lin els esmentats prostíbuls.

En conseqüència, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple Municipal l’adopció del següent

ACORD:

Primer.- ANUL·LAR la llicència d’activitats atorgada per la Consellera Delegada d’Innovació i Promoció de la Ciutat, en el Decret 74/2010, de 8 de gener, per la qual es concedia a JOSE MARIA COLOMER RIBOT, SL llicència ambiental tipus 2 d’obertura d’una activitat de sales de festes amb espectacle i annex, amb un aforament de 1200 persones, a la Via Sèrgia, número 27.

Aquesta anul·lació es fonamenta en el fet que l’activitat “sala de festes amb espectacle i annex” no existeix legalment d’acord amb el que estableix el Decret 239/1999, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics.

L’esmentada sol·licitud de llicència hauria d’haver estat tramitada d’acord amb el que estableix el Decret 217/2002, d’1 d’agost, pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució, tal i com ja advertia l’arquitecte municipal en el seu informe urbanístic, de 25 de juny de 2009, sobre la compatibilitat del projecte d’activitat amb el planejament.

L’esmenta’t Decret 217/2002 obligava a tramitar un expedient per obtenir una llicència municipal específica per un local de pública concurrència on s’exerceix la prostitució i no el tràmit que se li ha donat de llicència ambiental tipus 2, d’obertura d’una activitat de sala de festes amb espectacle i annex.

Segon.- DENEGAR, la sol·licitud presentada per l’empresa RESSEGUIDORA-33, SL , per una sala de festes amb espectacle i annexes, al Carrer Josep Calvet, número 60, pels mateixos arguments exposats en l’apartat primer d’aquesta proposta de resolució.

En l’expedient número 2010CMA/2002, s’està tramitant una llicència per una activitat: “de sala de festes amb espectacle i annexes”, tot aplicant l’ordenança municipal reguladora d’usos recreatius, quan l’arquitecte municipal en el seu informe de 9 de febrer de 2010 adverteix que en el cas que l’activitat fos un local de pública concurrència on s’exerceix la prostitució, li és d’aplicació el Decret 217/2002 pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució. I atès que l’Ajuntament de Mataró no té ordenança pròpia sobre aquesta activitat, és de preceptiva aplicació l’ORDRE PRE/335/2003, de 14 de juliol, pel qual s’aprova l’ordenança municipal tipus sobre els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució.

Tercer.- SOL·LICITAR Que l’Ajuntament de Mataró elabori i aprovi, urgentment, una ordenança municipal específica per regular els locals de pública concurrència on es pretén exercir la prostitució en el sentit de prohibir, limitar o restringir l’esmentada activitat a la nostra ciutat.

Ateses les competències que la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, atribueixen als ajuntaments la competència d’atorgar llicències d’establiments oberts al públic.

Així com exercir, en llur àmbit territorial, totes les potestats i facultats de naturalesa administrativa relatives als establiments públics.

Aquestes potestats municipals en relació amb l’article 26 de la mateixa llei reconeix als ajuntaments la capacitat, per mitjà d’ordenances o de reglaments de sotmetre als espectacles públics, les activitats recreatives i els establiments oberts al públics, requisits i condicions addicionals als establerts amb caràcter general.

Així mateix aquesta llei 11/2009 possibilita que les ordenances i reglaments municipals estableixin, prohibicions, limitacions o restriccions per evitar la concentració excessiva d’establiments oberts al públic i d’activitats recreatives o per garantir-ne la coexistència amb altres activitats humanes o socials.

Quart.- El govern Municipal INFORMARÀ a la totalitat dels Grups Municipals representats al Consistori, de tots els tràmits que realitzin els serveis jurídics en el cas que tant el decret de 18 de febrer dictat per l’alcalde suspenent l’atorgament de les llicències ambientals i municipals d’activitats, vinculades en tot o en part, amb l’exercici de la prostitució que es porta a terme en els locals de pública concurrència, sigui impugnat. Així mateix també informarà als grups municipals de totes les al·legacions i possibles impugnacions que es realitzessin en relació a la llicència ambiental tipus 2 concedida el passat dia 8 de gener de 2010 en relació a l’activitat de Sala de Festes amb espectacle i annex situat al carrer Via Sèrgia número 27, i la que s’estava tramitant amb el mateix títol, al carrer Josep Calvet, número 60.

Cinquè.- INSTAR al Govern de la Generalitat per a que dins del termini establert en la disposició Final tercera de la Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, elaborin i aprovin els corresponents reglaments que desenvolupi l’esmentada Llei.

No obstant, el Ple decidirà

Joan Mora i Bosch

Regidor - President del Grup Municipal de CiU

Mataró, 26 de febrer de 2010