27/2/10

Les Carpes de CiU a tot CatalunyaAquesta tarda hem instal.lat una carpa a la Plaça Santa Anna de Mataró.

Hem engegat una campanya a peu de carrer. Serem presents al 100% de pobles al llarg d'aquestes setmanes. A Mataró tornarem a ser-hi properament.

He estat content de parlar amb tanta gent i veure les ganes que hi ha de canvi.
L'Ajuntament de Mataró ha d'anul·lar la llicència del MEGAPROSTÍBUL que ja ha donat, per evitar que s'obri més endavant.


Us deixo la proposta de resolució que presentarem al Ple de dijous vinent, per tal de que s'anul·li la llicència donada. Com podeu llegir, hi donem les vies jurídiques que ho permetran però cal que s'utilitzin. De moment, hem aconseguit que el senyor Baron admeti la seva imprevisió i la badada però, de moment, la suspensió serà molt probablement recorreguda per els promotors i molt fàcil que ho guanyin. Per tant, o anul·len la llicència concedida amb irregularitats, i ho fan per aquesta via que els presentem en la nostra proposta o el megaprostíbul s'acabarà obrint més endavant.

Ara que l'Alcalde ja ha fet un primer pas en que ha desautoritzat totalment a la Regidora de llicències, Sra. Romero i al Regidor d'Urbanisme Sr. Bassas i s'ha demostrat que era cert el que estem dient, des de CIU, des que es va saber la notícia: QUE S'HA TRAMITAT MALAMENT i s'ha donat com a "llicència ambiental tipus 2 per sala de festes amb espectacle i annex" enlloc de com a "llicència específica per a local de pública concurrència on s'hi exerceix la prostitució", ara cal que faci un pas més i el Consistori, en Ple, accepti anul·lar-la.


TEXT DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PRESENTARÀ AL PLE MUNICIPAL EN RELACIÓ A LES LLICÈNCIES DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA ON ES PRETÉN EXERCIR LA PROSTITUCIÓ

El Grup Municipal de CiU des del mateix moment que va tenir coneixement que l’Ajuntament de Mataró havia concedit una llicència per instal·lar un prostíbul amb un aforament per a 1.200 persones a la Via Sèrgia, número 27 de la nostra ciutat, s’ha manifestat radicalment contrari a aquesta autorització.

Així mateix, actualment hi ha en tràmit un altre expedient per atorgar una segona llicència per instal·lar un altre prostíbul.

Des del nostre grup municipal considerem que la instal·lació d’aquests dos MEGAprostíbuls no aportaran cap benefici per la ciutat ni els seus ciutadans

Des del primer moment hem denunciat que l’expedient que ha acabat atorgant la primera llicència està ple d’irregularitats en la seva tramitació. Així com també hem denunciat la nul·la transparència, pel secretisme i la precipitada celeritat en que s’ha tramitat aquest expedient, que ha acabat atorgant la llicència.

El Grup Municipal de CiU a més de denunciar aquestes irregularitats amb la tramitació afirmem que existeixen mecanismes legals per poder aturar les esmentades llicències, que considerem molt més segurs jurídicament que el decret de l’alcalde de data 18 de febrer de 2010, suspenent la tramitació d’aquestes llicències. CIU considera que aquesta “solució” a més de no resoldre el problema pot possibilitar que finalment s’instal·lin els esmentats prostíbuls.

En conseqüència, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple Municipal l’adopció del següent

ACORD:

Primer.- ANUL·LAR la llicència d’activitats atorgada per la Consellera Delegada d’Innovació i Promoció de la Ciutat, en el Decret 74/2010, de 8 de gener, per la qual es concedia a JOSE MARIA COLOMER RIBOT, SL llicència ambiental tipus 2 d’obertura d’una activitat de sales de festes amb espectacle i annex, amb un aforament de 1200 persones, a la Via Sèrgia, número 27.

Aquesta anul·lació es fonamenta en el fet que l’activitat “sala de festes amb espectacle i annex” no existeix legalment d’acord amb el que estableix el Decret 239/1999, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics.

L’esmentada sol·licitud de llicència hauria d’haver estat tramitada d’acord amb el que estableix el Decret 217/2002, d’1 d’agost, pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució, tal i com ja advertia l’arquitecte municipal en el seu informe urbanístic, de 25 de juny de 2009, sobre la compatibilitat del projecte d’activitat amb el planejament.

L’esmenta’t Decret 217/2002 obligava a tramitar un expedient per obtenir una llicència municipal específica per un local de pública concurrència on s’exerceix la prostitució i no el tràmit que se li ha donat de llicència ambiental tipus 2, d’obertura d’una activitat de sala de festes amb espectacle i annex.

Segon.- DENEGAR, la sol·licitud presentada per l’empresa RESSEGUIDORA-33, SL , per una sala de festes amb espectacle i annexes, al Carrer Josep Calvet, número 60, pels mateixos arguments exposats en l’apartat primer d’aquesta proposta de resolució.

En l’expedient número 2010CMA/2002, s’està tramitant una llicència per una activitat: “de sala de festes amb espectacle i annexes”, tot aplicant l’ordenança municipal reguladora d’usos recreatius, quan l’arquitecte municipal en el seu informe de 9 de febrer de 2010 adverteix que en el cas que l’activitat fos un local de pública concurrència on s’exerceix la prostitució, li és d’aplicació el Decret 217/2002 pel qual es regulen els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució. I atès que l’Ajuntament de Mataró no té ordenança pròpia sobre aquesta activitat, és de preceptiva aplicació l’ORDRE PRE/335/2003, de 14 de juliol, pel qual s’aprova l’ordenança municipal tipus sobre els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució.

Tercer.- SOL·LICITAR Que l’Ajuntament de Mataró elabori i aprovi, urgentment, una ordenança municipal específica per regular els locals de pública concurrència on es pretén exercir la prostitució en el sentit de prohibir, limitar o restringir l’esmentada activitat a la nostra ciutat.

Ateses les competències que la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, atribueixen als ajuntaments la competència d’atorgar llicències d’establiments oberts al públic.

Així com exercir, en llur àmbit territorial, totes les potestats i facultats de naturalesa administrativa relatives als establiments públics.

Aquestes potestats municipals en relació amb l’article 26 de la mateixa llei reconeix als ajuntaments la capacitat, per mitjà d’ordenances o de reglaments de sotmetre als espectacles públics, les activitats recreatives i els establiments oberts al públics, requisits i condicions addicionals als establerts amb caràcter general.

Així mateix aquesta llei 11/2009 possibilita que les ordenances i reglaments municipals estableixin, prohibicions, limitacions o restriccions per evitar la concentració excessiva d’establiments oberts al públic i d’activitats recreatives o per garantir-ne la coexistència amb altres activitats humanes o socials.

Quart.- El govern Municipal INFORMARÀ a la totalitat dels Grups Municipals representats al Consistori, de tots els tràmits que realitzin els serveis jurídics en el cas que tant el decret de 18 de febrer dictat per l’alcalde suspenent l’atorgament de les llicències ambientals i municipals d’activitats, vinculades en tot o en part, amb l’exercici de la prostitució que es porta a terme en els locals de pública concurrència, sigui impugnat. Així mateix també informarà als grups municipals de totes les al·legacions i possibles impugnacions que es realitzessin en relació a la llicència ambiental tipus 2 concedida el passat dia 8 de gener de 2010 en relació a l’activitat de Sala de Festes amb espectacle i annex situat al carrer Via Sèrgia número 27, i la que s’estava tramitant amb el mateix títol, al carrer Josep Calvet, número 60.

Cinquè.- INSTAR al Govern de la Generalitat per a que dins del termini establert en la disposició Final tercera de la Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, elaborin i aprovin els corresponents reglaments que desenvolupi l’esmentada Llei.

No obstant, el Ple decidirà

Joan Mora i Bosch

Regidor - President del Grup Municipal de CiU

Mataró, 26 de febrer de 2010

24/2/10

Alerta que el partit no s’ha acabat i el MEGAPROSTÍBUL podria obrir més endavant.

Aquest vespre, amb l’Amadeu Farré (Advocat de la Generalitat, Dtor. Gral. Jocs i Espectacles GENCAT 1994-2004 i que va ser Professor Dret de l’Autònoma i de l’Escola de Policia de Mollet) hem explicat a qui ha pogut venir a sentir-ho, la situació actual del tema del Megaprostíbul.

El resum és que o bé l’Ajuntament revoca o anul·la la llicència que ell mateix ha donat o serà molt difícil evitar que els promotors no ens guanyin la partida, ara que ja tenen la llicència.

La suspensió no atura el procés i si el govern municipal -el propi Ajuntament de Mataró- no actua correctament, aquesta suspensió només endarrerirà el procés d’obertura.

Hi ha hagut pressió popular per a tirar endavant una Plataforma i, els mateixos assistents, s’han organitzat allà mateix.

Per part de CIU, ja des del primer dia, ens vam oferir tant a la Associació de veïns del Pla d’en Boet com a la FAVM per a assessorar-los, igual que qualsevol entitat mataronina que ho demani. Ahir ho vam fer extensiu a qualsevol persona que vulgui més informació. El mateix President de l’Associació de Veïns del Pla d’en Boet, Sr. Quim Navarro, ens va demanar que diguéssim públicament que ens han agraït el gest i el suport. Ha estat una llàstima, però, que no haguessin pogut assistir a l’acte perquè, a la mateixa hora, tenien una reunió de Junta amb el govern municipal per tractar el tema.

Des que ho hem sabut ens hem oposat a l’obertura d’aquest MEGAPROSTÍBUL (aforament 1200 persones) i si la societat civil no es mobilitza i pressiona al govern municipal perquè revoqui o anul·li, o el terme jurídic que sigui, però que reconegui que ho ha tramitat malament i lluiti a guanyar, ho tindrem molt difícil. El govern municipal, amb la seva gesticulació, està donant per feta la paralització del procés i desmobilitzant la ciutadania fent-nos pensar que ja està aturat. Jo mateix vaig pensar-ho inicialment quan vaig veure la suspensió. Per tant, és absolutament comprensible que la gent s’ho pensi i interpreti com una aturada el decret de suspensió del govern. Repeteixo, si no actuem, d’aquí un temps, ens tornaran a dir que no hi podien fer res i que s’obre.

CIU hi estem compromesos i donarem suport a la plataforma popular, si va endavant. Serem al seu costat i convidem a la resta de forces polítiques de la Ciutat a fer el mateix.

Hi ha eines jurídiques suficients com per fer-ho. Si l’actual govern insisteix a negar l’evidència i a fer-se enrere per els motius que hem exposat, l'experiència de l’Amadeu ens ha deixat molt clar que el MEGAPROSTÍBUL s’obrirà. Llavors, tancar-lo, costarà molt més.

Reconèixer que han badat és el primer pas, però desprès s’ha d’assumir responsabilitats i lluitar-hi de veritat. Mentre no s’assumeixin aquests responsabilitats polítiques que vam demanar dilluns i al front del procés hi hagi les mateixes persones que durant 7 mesos hi ha treballat, amb ocultisme i celeritat, per donar la llicència que el promotor ja té a les seves mans (no ho oblidem) i ens ha estat mentint durant una setmana dient que no hi podia fer res, aquesta gesticulació de la suspensió no ens mereix credibilitat.

Si el senyor Baron ho vol aturar de veritat, sap perfectament el que ha de fer i ens tindrà al seu costat.

Us facilito la presentació que vam projectar ahir.

View more presentations from CiU Mataró.

22/2/10

Presentació del llibre “El Dr. Josep Samsó i Elias. El Pastor retrobat”, de Ramon Reixach.


Aquest vespre, amb en Marcel i en Pere, hem anat a escoltar la conferència que sobre catolicisme i II República ha fet el Sr. Daniel Arasa (periodista i historiador), organitzada per els Amics del Beat Josep Samsó i on hi ha participat en Ramon Reixach com a autor del llibre i l’ha presentat Jaume Brufau (prevere)

Hem de continuar vetllant perquè la suspensió no és un NO DEFINITIU.


Hem de continuar vetllant perquè la suspensió no és un NO DEFINITIU.

Avui, a les vuit, al Pla d’en Boet us ho explicarem bé.

Us deixo la nota de premsa i les meves declaracions d’ahir en relació al pas enrere que ha fet el govern municipal, tímid i buscant guanyar temps però encara no està guanyat.

Ahir vam tenir la satisfacció de veure que ja hem fet dubtar al govern i comença la reculada. Ara bé, no ens podem permetre que maniobrin per dilatar el tema sense entrar al fons de la qüestió. Hem d’aconseguir que reconeguin que han comès el frau de llei i, a partir d’aquí, evitar definitivament la obertura del MEGAPROSTÍBUL.


Nota de Premsa d’avui:

L’Ajuntament de Mataró fa un pas enrere en l’obertura dels megaprostíbuls

CiU vetllarà perquè la suspensió es converteixi en una negació absoluta als megaprostíbuls. El fets han evidenciat que l’Alcalde no controla als seus regidors i, si Bassas i Romero no dimiteixen, CIU n’exigirà la destitució immediata.

Estem contents, ha dit Mora, per aquest primer pas, que hem conegut aquest cap de setmana, pel qual i de moment, els megaprostibuls no s’obriran, però, amb aquest decret ens estan dient, per boca de l’Alcalde, que:

- us ho hem amagat durant 7 mesos mentre hem treballat amb celeritat per donar la llicència del MEGAPROSTÍBUL amb un aforament per a 1200 persones.

- us hem mentit durant tota la setmana dient que no s’hi podia fer res perquè era culpa de la Generalitat i ens veiem obligats a atorgar la llicència.

- i ara, desmentits per la a Directora General de Joc i Espectacles de la Generalitat, i com que ens heu enxampat en el frau de llei que hem comès, ara resulta que no tenim cap altre remei que fer el que em demana CIU i que ja havia d’haver fet des del 2002 (8 anys de desídia).

Estem contents que se’ns doni la raó però disgustats pel fet que durant una setmana hagin barrejat el nom de Mataró i la prostitució per tots els mitjans nacionals i estatals. Esperem que d’aquest fet no se’n derivi una reclamació per danys i perjudicis cap a l’Ajuntament de Mataró, pel mal que podria fer a la malmesa economia de la Ciutat.

Tothom ha de saber que des del mes de juny passat el Regidor d’Urbanisme, Sr. Bassas, tenia coneixement de la intenció de construir els megaprostíbls i que s’han tramitat amb una llicència activitat ambiental, quan s’hauria d’haver tramitat com una llicència específica, d’aquí que diguem que estem davant un FRAU DE LLEI.

Per tant, quan les coses es fan malament i es menteix de mala fe, cal assumir-ne les responsabilitats. Ja que ni el Regidor d’Urbanisme, Sr. Ramon Bassas, ni la Regidora de Promoció Econòmica, Sra. Alícia Romero, han informat degudament al Sr. Baron, s’ha evidenciat que l’Alcalde no controla als seus regidors i o bé dimiteixen o els ha de cessar. És per això que CIU n’exigeix la destitució immediata.

Joan Mora, president de CiU a Mataró, ha deixat molt clar que, en el cas que els megaprostíbuls arribessin a obrir-se, si ell és alcalde els tancarà, aplicant les mateixes normes que podien haver impedit que s’obrissin i respectant els terminis oportuns.

Per a Mora, de tota manera, el decret d’alcaldia, publicat dissabte passat al BOP, només representa la suspensió d’un partit que s’ha de continuar jugant, però cal seguir treballant perquè quan s’arribi el final del partit els megaprostíbuls no puguin obrir.

Aquí podeu trobar el Dossier-Argumentari que hem lliurat a la roda de premsa d'aquest matí

21/2/10

Conferència celebració dia d’Andalusía a Mataró
Aquest any, el convidat ha estat el Sr. Avel·li Serrano i ens ha parlat dels reptes de la cultura avui: globalització, TIC, qualitat cultural del que es produeix, regeneració (noves fornades de joves), i la nova immigració que -ha dit- a Europa no està resolta.

M'ha agradat.

XXXII fira de l'arbre i la plantaUn any més, segurament la fira més multitudinària de Mataró és la de l'arbre i la planta.
Aquest matí hi hem anat a primera hora per poder veure-la bé ja que, després, durant la visita oficial només pots fer una petita volta i, a més, he hagut de marxar ràpid per ser a la conferència de celebració del dia d'Andalusia a l'Ajuntament.

Ho hem aconseguit !!! Els MEGAPROSTÍBULS NO S'OBRIRAN !!!Per tant, sí que era possible -com deiem- aturar-ho !!!

Vam dir que havien mentit i ho demostraríem.

Ens ho han ocultat durant 7 mesos. Després han dit que no hi podien fer res i que era culpa de la Generalitat. Ara, desmentits per la Generalitat i amb la nostra pressió i raons -la llei- , es fan enrere.
La pressió de CiU a Mataró, explicant-los el frau de llei que han comès els ha fet reaccionar perquè la cosa podia acabar molt malament. La pregunta és perquè no ho van fer abans i ens haguéssim estalviat escoltar tantes falsedats per part de la Regidora Romero.
Tot el que ha dit durant tota la setmana queda desmentit per un decret de l’Alcalde de dijous 18 i publicat, ahir, al BOP (pàg 84).
I ara? Quines responsabilitats li demanaran a aquesta Regidora? i al Regidor d'Urbanisme que en va signar el primer document el 26 de juny de 2009? I si l'empresari a qui han donat la llicència recorre a la Justícia i ens demana danys i perjudicis? qui ho pagarà? Mataró ? ells?
Era tant senzill !!! si ens haguessin fet cas el primer moment, ens hauríem estalviat ser la riota de tot l’Estat.
En tot cas, vam dir que ho pararíem i estem contents de que així sigui.
Demà, a la roda de premsa ho explicarem tot, i ben documentat perque tothom conegui els fonaments d'on surt aquesta reculada que hem aconseguit que faci el PSC a Mataró.
Estic convençut, a més, que la pressió popular p.e. aquest grup de facebook , també hi ha tingut molt a veure.
A partir d'ara, a estar amatents a qualsevol moviment i dimecres, a les vuit del vespre, al Pla d'en Boet, us explicarem d'on surt la palanca que els ha fet fer-se enrere de la seva trama que arrenca el juny del 2009 i que tant mal ens podia fer.
Gràcies a tothom per el vostre suport.

20/2/10

NO ALS MEGAPROSTÍBULS A MATARÓ. No et deixis enganyar pel govern actual de Mataró

Des del primer dia hem dit que se’ns ha mentit. Ens han ocultat la informació fins que ja els han donat la llicència municipal.

Quan ens vam assabentar de l'assumpte, que va ser dissabte passat i pels mitjans de comunicació, ja vaig trucar -el mateix matí- a la Regidora Romero per expressar-li el nostre descontentament, sorpresa i oposició frontal a l'assumpte.

L’Ajuntament de Mataró ha concedit una “llicència ambiental tipus 2 d’obertura d’una activitat de sala de festes amb espectacle i annex”.

Això no és enganyar a la gent? Sota aquesta cobertura pretenen obrir un Megaprostíbul per –atenció- un aforament de 1200 persones ?

Recordem que durant els primers dies, Alícia Romero (Regidora de promoció económica IMPEM) ens deia que la llicència la donava la Generalitat i que estava “atrapada”. Atrapada no. Acte voluntari, fet amb nocturnitat i traïdoria. Des del juny de 2009 que el Regidor d’Urbanisme, Ramon Bassas, en coneixia documentalment la possibilitat ja que en va signar la qualificació urbanística. Més tard, el 28 de juliol de 2009, en plenes Santes, va entrar-se la sol·licitud de llicència i que Romero es va encarregar de tramitar amb molta celeritat i diligència.

La Directora General de Jocs i Espectacles de la Generalitat, Mercè Claramunt, va desmentir a la Regidora Romero i li va dir ben clar que la llicència l'atorga Mataró, que és qui en te la responsabilitat. Dins el tripartit, no tenen cap mena de mania en acusar-se mútuament per espolsar-se les puces de sobre. En aquest cas, Mercè Claramunt, te tota la raó.

El govern de Mataró ha fet frau de llei i ho demostrarem. La seva desídia en aquest tema els ha portat a treballar-hi a favor enlloc de fer-ho en contra.

Han tramitat la llicència amb frau de llei i ho saben.

El govern de Mataró ens ha estat mentint públicament i ho saben.

Ho aturarem i el Megaprostíbul no podrà obrir.

Dimecres 24, farem un acte públic per explicar-ho tot. Vine a conèixer com ho aturarem però, sobretot, per aconseguir-ho necessitem el teu suport explícit i públic. El govern de la Ciutat ha començat a veure’s acorralat per la barbaritat que estan cometent. Si continuem pressionant aconseguirem aturar aquest projecte que tant mal ens ha fet ja. Recordem que la Regidora Romero, sortint a tots els mitjans de comunicació nacional i Estatal per justificar-se, no ha fet més que difondre la prostitució i lligar-la a Mataró.

Ho hem d’aturar i ho aturarem.

Ens cal la mobilització popular per a fer veure al govern que NO VOLEM MEGAPROSTÍBULS.

Dimecres passat, vaig fer la conferència FEM EL CANVI. Allà ja vaig expressar també com ho veia. Podeu seguir-ne el que vaig dir, en aquest tall.

I aquí teniu un altre curiositat. La discussió que vaig tenir amb l'Alcalde Baron i la REgidora Romero, al Facebook, diumenge passat també parlant del tema. Molt aclaridora.

19/2/10

Participa amb nosaltres

Des del web del nostre Grup Municipal, animen a tots els ciutadans i ciutadanes de Mataró a enviar-nos idees i propostes pel canvi a la ciutat. Fa temps que tenim les piles posades i ens hem pres seriosament la participació ciutadana.

Només cal accedir al formulari per fer-nos arribar les propostes i/o suggeriments i omplir les dades mínimes de contacte per poder rebre una resposta.

La informació es recollirà de forma automàtica i el nostre equip les analitzarà perquè puguin ser tingudes en compte per actuacions presents i en futurs programes electorals.


Animeu-vos a participar!

18/2/10

Fem el canvi!
Primer de tot, agrair a totes aquelles persones que ahir a la tarda m'acompanyàveu a la conferència de "Fem el canvi". I per totes aquelles que no vau poder ser-hi us facilito el discurs i vídeos corresponents.En aquest vídeo trobareu la intervenció relacionada als macroprostíbuls.

17/2/10

Parlem-ne núm. 100


Com ja sabeu, cada mes el nostre grup municipal, edita el Parlem-ne, on tractem d'argumentar la nostra feina i les nostres propostes.

Ja hem editat el darrer d'enguany que correspon al mes de febrer i és el núm. 100.

Espero que us sigui d'interès.

"Fem el canvi!" avui 17 de febrer a les 20.00h


Amics, amigues,
Us convido a la conferència “Fem el canvi!”, d'AVUI dia 17 de febrer a les 8 del vespre a la Sala d’Actes de Caixa Laietana (Santa Teresa, 61 de Mataró).

M' agradaria molt comptar amb la vostra presència, en el que serà un acte important de presentació de noves maneres de fer i de propostes de CiU pel futur.

Us hi espero !!

11/2/10

Acte emotiu als represaliats de la Guerra Civil i el franquisme.

Aquesta tarda he assistir, al foment, a l’homenatge que la Direcció General de la Memòria Democràtica ha fet a Mataró però en l’àmbit maresmenc.

Ha intervingut en Pep Riera i la historiadors Margarida Colomer, a més de l’Alcalde i el secretari de Relacions Institucionals i Participació, Josep Vendrell.

Sembla mentida que, encara avui, s’hagin de fer aquests actes. Ho dic en el sentit de que fa molts anys i tocava. De la mateixa manera que cal fer tots els dols per tancar ferides i poder oblidar des del coneixement i claredat en els fets. No és bo destapar ferides mal curades però tampoc és bo ignorar que hi són. Per tant, en un acte com el d’avui, ben segur que hem fet un pas més en la bona direcció.

El final amb Primavera per la Pau ha estat memorable.

10/2/10

Debat sobre Pensions a TVM. Pantalla obertaAquesta tarda hem rodat el debat que es passarà aquest vespre a MD-TVM en el programa Pantalla oberta.
Interessant però amb tanta gent que ha fet impossible aprofundir gaire.
En Pep ha volgut convidar a tothom: partits, sindicats i empresaris i amb tanta colla poc més hem pogut fer que marcar una mica el perfil.

9/2/10

Josep Puig i Cadafalch, mataroní universal

Ja tenim editat el vídeo, encara que una mica tard, de la conferència del passat 23 de desembre de 2009 a la Sala d'exposicions del Museu Arxiu Santa Maria, que anava a càrrec dels historiadors Ramon Reixhach, Manuel Cusachs, Clara Masariera i Joan Santacana.

Ma Àngels Mas, impulsora de la comissió "Salvem la seva casa natal" i membre del Moviment Educatiu del Maresme, va triar que fós el 23 de desembre pels següents motius, coincidia amb l'aniversari de la mort de l'il.lustre mataroní, lliuraria a l'Ajuntament el plec amb més de 800 signatures recollides i més de 30 adhesions per la recuperació de la casa natal Puig i Cadafalch per la ciutat i posteriorment acabarien amb la conferència anunciada anteriorment.

La conferència tractava sobre l'arquitecte en els seus vessants com a arqueòlog, crític d'art i polític, tot reinvindicant també la conservació de la seva casa natal per destinar-la a Centre de difusió de la seva persona i la seva obra.

És una llàstima que no trobem la fòrmula en moments tant díficil com els d'ara. L'any 2007 quan CiU va fer la proposta de convertir en Museu la casa on va néixer Josep Puig i Cadafalch, el govern la va rebutjar.

Ara només cal esperar que el Govern escolti els desitjos dels ciutadans.

Us animo a escoltar tota la conferència, és molt interessant.

5/2/10

Ple de policies municipals.


Ahir vam tenir el ple ordinari de febrer en que es va aprovar definitivament el Pressupost Municipal per aquest any.

Va ser un ple mogut on es va evidenciar absolutament la soledat del govern i la nul·la capacitat de sentir la realitat que els envolta. Desbordats per la realitat es va veure un govern incapaç d'assumir la realitat.

Sembla talment com si hagin perdut la percepció de la realitat a base de creure's els seus propis desitjos.

Sense cap capacitat d'autocrítica són capaços de "mantenella i no enmendalla" passi el que passi.

Fins i tot hi va haver algun moment crític que va poder veure tothom. En Quim va estar espectacular en les seves dues intervencions. Aquí ho podeu seguir al seu bloc en la intervenció de la Policia.


Medalla de la Ciutat pel Centre Catòlic de Mataró

Ahir, al Ple, també es va atorgar per quasi unanimitat (crec que la CUP es va abstenir) la Medalla de la Ciutat pel Centre Catòlic.

Vaig prendre un moment la paraula per donar la enhorabona a aquesta més que centenària entitat que tanta feina ha fet i fa per Mataró.

En Marcel Martínez, bon coneixedor de l'entitat, havia preparat un petit discurs i per errada meva, no ho vaig saber fins que vaig prendre la paraula i ja no vaig ser a temps de reaccionar (de vegades, aquestes coses passen)

Per tant, amics i amigues del Centre, aquí us el deixo, amb el reconeixement de CiU a la vostra tasca.

En Centre o Círcol Catòlic de Mataró, la mes antiga entitat mataronina sense afany de lucre encara viva, fou fundada el 1r de novembre del 1884 per persones d’àmplia sensibilitat social-cristiana, cultural i mataronina, va constituir i constitueix encara un centre d’activitat que ha reunit i reuneix a molta gent dintre la cultura i l’esport i altres activitats socials.

Aquestes activitats promogudes com a seccions autònomes però dintre de l’entitat, estan plenes de vida i activitat. L’Associació esportiva, potenciadora del bàsquet local, l’escola de música, amb col·laboració amb el Conservatori del Liceu; l’acadèmia Balmes que des de molts anys ha acollit a milers d’alumnes mataronins i, especialment, les activitats culturals de la seva secció teatral Sala Cabanyes i els seus Pastorets, Patrimoni cultural de la ciutat.

La major part d’actors locals que han triomfat en el mon artístic general, han sorgit de la Sala Cabanyes del Centre Catòlic.

A més dels citats, moltíssimes activitats socials, recreatives i culturals han tingut acollida en els locals del centre, sota el seu patrocini o col·laboració com és notori i sabut.

L’activitat desenvolupada des de 125 anys, solament interrompuda per la guerra civil és i ha estat un referent per la ciutat, que ha mantingut en tot moment la seva voluntat de servei, sense cap afany de lucre ni distinció de classes, amb la fidelitat al seu mataronisme i a la seva catalanitat intrínseca en tot moment i circumstàncies.

El que s’ha fet i encara es fa des del Centre Catòlic, ocupa un dels capítols més extensos de la vida social, cultural i pública de Mataró.

Hi ha hagut i continua havent-hi molts col·laboradors anònims i generosos.

Destaquem l’esforç dels seus directius en el llarg dels 125 anys de vida. La majoria ja desapareguts, el Sr. Cabanyes, fundador; el Srs. Boixet, Peradejordi, Colomer, etc. Però hem de recordar una especial figura que molts hem conegut, el Sr. Jesús Segura, que com a President del Centre o del Patronat de la Sagrada Família, propietari de l’edifici, va estimar tant l’entitat com a la seva pròpia família i que s’hi va entregar en cos i ànima. Els actuals directius i els que ho han sigut i estan entre nosaltres, mereixen també el reconeixement de tots. Mai han defallit en la seva tasca.

Creiem just un reconeixement públic a favor de l’entitat més antiga de la ciutat que està en vida i que tant ha fet per ella i continua fent, amb el desig que continuï per molts anys amb les seves activitats.

2/2/10

Política i Valors

Avui , la gent de Valors ens ha organitzat una conferència sobre Política i Valors.
Jo no hi he pogut anar però, afortunadament, avui hi ha formes de seguir-la i una és aquesta.
Per tant, la deixo penjada aquí.

Estava anunciada així:
2 de febrer Valors ha convidat el president del Parlament, Ernest Benach, a una taula rodona titulada Valors i política. Una aliança possible? (20h, sala actes Caixa Laietana carrer Santa Teresa) i que segueix precisament la reflexió oberta amb la presentació a Mataró del volum Política i valors. Com restaurar la grandesa de la política?, de Daniel Ortiz, el passat 2 de desembre. Avui podem anunciar que el periodista i analista Francesc-Marc Álvaro i l'assessor en comunicació i consultor polític Antoni Gutiérrez Rubí acompanyaran el Molt Honorable President del Parlament en aquesta taula rodona.

Francesc-Marc Álvaro és periodista i assagista. Llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB, va iniciar-se en el periodisme l’any 1979. És columnista del diari La Vanguardia i de les revistes El Temps i Serra d’Or, i col·labora a Catalunya Ràdio, Ràdio Barcelona, RAC1 i Ràdio4. Compagina la tasca professional amb la docència del periodisme a la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Ha treballat com a redactor polític, cap d’Opinió i columnista del diari Avui i com a cronista d’El Mundo de Catalunya. Des del 1989, segueix i analitza els avatars de la política catalana i espanyola i els seus protagonistes.

Antoni Gutiérrez-Rubí [web] és assessor en comunicació i consultor polític a l'empresa Ideograma i treballa per a empreses, administracions públiques, polítics i partits, campanyes electorals així com fundacions, associacions sense ànim de lucre, universitats, entitats i institucions. Promou comunitats virtuals i processos de participació democràtica, és el coordinador de la iniciativa eDemocracia [bloc], un espai virtual de referència política i mediàtica sobre la democràcia digital. Com a assessor de comunicació política, escriu articles a El Periódico de Catalunya, El País, Público, Cinco Días i Expansión així com a mitjans estrangers.

1/2/10

Societat laica i pluralitat religiosa en la Catalunya d'avui

El passat 25 de gener va venir en Jordi Pujol a Mataró i entre d'altres activitats va fer una conferència organitzada per l'associació Cristianisme Segle XXI.
Si jo hagués de comentar-la, segur que no expressaria ni de bon tros allò que vaig interioritzar, per això prefeixo que linkeu el vídeos on podreu gaudir de les seves paraules i reflexions.

Ple Municipal febrer 2010

Com cada cop que s'apropa, us penjo les Preguntes i els Precs que hem presentat al Ple Municipal.